Můj hvězdný původ


Tvá duše pochází z oblastí, které jsou umístěny velmi vysoko. Proto jsi vyslána na Zemi, abys zde kotvila toto vysokovibrační spektrum vědomí, protože je velmi potřebné v tuto dobu v této oblasti reality. Přislíbila jsi, že se zapojíš do projektu přechodu do vyšších vibrací, a proto jsi se inkarnovala v tuto dobu. Je to esenciálně důležité, aby sis byla vědoma toho, co je přesně tvým úkolem. Je to to, že přinášíš propojení s galaktickými sférami a zároveň jsi propojem i mezi lidmi. To je to, co je unikátní na tvé podstatě, protože dokážeš spojovat mnoho úrovní najednou. To, že jsi byla vybrána, je dáno tím, že dokážeš předávat informace v čistém proudu tak, aby nebyly rušeny ani znečištěny externími vlivy, které by mohly tento tok znemožnit nebo pokřivit. Je to něco, co je unikátní a zároveň tolik potřebné v tuto chvíli na této planetě. Je to způsob, díky němuž jsme schopni předávat potřebné know how těm, kteří o ně žádají, protože je nesmírně důležité být si vědom svého zadání/svého otisku/svého propojení/svého zaměření a určení, sebeurčení. V tomto je nesmírně důležité být si vědom toho, kam jsem se vydal a za jakým účelem, co tu vlastně vykonávám, protože jinak je možné, že se tato mise/pozice/poloha může v určitých aspektech a podmínkách nějakým způsobem zbytečně vychýlit. To má za následek trvalý posun vědomí tam, kde to není účelné.

Rádi bychom na tomto projektu spolupracovali s dalšími, ale zatím jsou stále ještě uzavřeni možnosti přijímat informace z vyšších dimenzí. Je tedy pro nás velkou ctí, že je možné skrze tebe předávat tyto cenné informace, které se nadále šíří tam, kde pomohou pochopit kým a čím tyto duše/tyto bytosti jsou ve svém původním otisku. Je tedy esenciálně důležité, aby tyto bytosti měly možnost obrátit se na zdroj, který je čistý. Tímto zdrojem je myšleno, aby dostávali informace, které jsou pravdivé, tedy nepokřivené. Máme tedy radost, že se nám daří takovýto model komunikace zprůchodnit, abychom mohli posílat více lidem jejich otisky a zároveň se propojovali s těmi, kteří to cítí jako přínosné. V tuto dobu je nesmírně cenné, že jsi tu ve službě světlu a celku, k němuž jsi přidružena, protože patříš do sféry světla, kde jsou bytosti, které jsou mimořádně nadané schopnostmi načítat a formulovat v takové formě, aby to bylo možné předávat dalším bytostem a sférám. Proto je důležité být si vědoma zodpovědnosti, kterou tato role přináší. Není to pro zábavu, je to úkol tvé duše, který si zadala ještě před touto inkarnací. Poprosila jsi o to, abys mohla být přímým kanálem pro galaktické sféry na to, aby bylo zpřístupněno vědomí tam náležející i dalším bytostem, protože je důležité, aby se vytvořila informační síť, která bude zprostředkovávat komunikační linie těm, kteří se budou chtít spojit, proto aby vytvořili větší a silnější strukturu. To je to, co jsi si jako duše pro tuto inkarnaci předsevzala a to tak, že se vytvoří platforma, která dá zázemí potřebné proto, aby se navzájem propojily bytosti, které jsou na této hladině úrovně vědomí, která se propisuje skrze vyšší úrovně tak, že přivádí galaktické energie celku skrze jednotlivé body dolů na Zemi. Tak se propisují tyto kódy stvoření skrze hutnou 3D vrstvu až na planetu Zemi. Vytváří to prostupnou síť, která se bude postupně zahušťovat, aby nakonec vytvořila strukturu podobnou pavučině. Je to síť tvořená jednotlivými prvky, které se propojí a zároveň budou jednotné a budou se vzájemně doplňovat, proto, aby vznikl větší informační a energetický celek/útvar/forma, protože je potřeba, aby vznikl proud světla, který bude veden skrze tyto meridiány propojující jednotlivé vrstvy a prvky uvnitř této sítě. Tato síť se vytvoří pomocí struktury, kterou si budou moci objednat bytosti, které jsou ochotné zapojit se do služby celku. Je to totiž čest být součástí skupiny duší, které se rozhodly inkarnovat jako kolektiv, který má za cíl pozvednutí planety Země do sfér, kam přirozeně náleží. Je důležité pochopit, že se tyto formace bytostí samy uvolily zaujmout určité klíčové pozice.

Přijala Ania dne 23.11.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *