Vzešel z místa odkud přichází další. Přišli si naplnit své pozemské vzestoupení, při kterém bude přínosem. Vytváří velký vstupní potenciál, proto se bude nořit do větších vyšších fragmentů svého přirozeného bytí. Je víc takových kolem tohoto prostoru, kde vytváří pavučinovou infrastrukturu, v jejímž středu se nachází on. V tomto se dokáže[…]

Přichází ze sfér, v nichž se tvoří. Přináší si tvořivou kvalitu. V tomto se velmi vyzná. Přináší sem pole tvořivých potencionalit, které kmitají v rámci jeho pole do prostoru, kde vytváří jednotlivé vstupy. Přináší množství různorodých potencionálních variant uskutečnění. Pokud si uvědomí svůj přesah, dokáže se propojovat s dalšími tvořivými potenciály, které[…]

Přišla sem, aby přinášela jasné stříbřité probleskující světelné záření, které vzniká v jejím vlastním obalu, protože přináší velmi prosvětlenou substanci svého původního otisku, který putuje směrem k Zemi skrze vzdálený časoprostor z bodu vzniku, kde prozařuje vlastní bytostnou esencí svůj vlastní domov, kde se vytváří poměrně hustá síť těchto vysokovibračních vlákenatých[…]

Tento muž se přišel prožívat v rámci uskupení bytostí mezi nimiž figuruje mnoho dalších vlivných pozemských vůdců, s nimiž se prostřednictvím mimosmyslového transportu informací sám v průběhu časového průsaku v rámci života prostřednictvím svého bytostného jádra propojuje. Probíhá potom rozsáhlá infrastruktura, na jejímž základě vznikají paralelní průběhy dění. V tomto úseku se spojují[…]

V této inkarnaci přichází ze sféry, jejíž umístění potřebujeme prozkoumat. V této části galaxie se tvoří fragmenty, které nadále slouží k průchodům v rámci ohýbání časoprostorových linek. Vytváří tedy prostředky, které poté využívají mnozí, kteří odtud přejdou jinam. Tato prostorová matrice vytváří fragmenty/bloky/útvary/vstupní a výstupní linie, které kříží časoprostor v rámci svého typického/specifického[…]

Tato hvězdná bytost přichází z oblastí, jež jsou vzdáleny mnoho světelných let od této dimenze. Přišla sem z velmi vzdálených sfér. Přináší sem své vlastní vnitřní prostředí, které prozařuje/protkává/prolíná/kmitá do prostředí kolem jejího těla do všech stran, což vytváří pročištění. Probíhá zde vlna procházející skrze její tělo do všech okolních[…]

Pochází ze sfér, které jsou uloženy hluboko ve Vesmíru, protože přináší vlastnosti, které přísluší jistým sférám bytí, které spolutvoří s dalšími vnitřní části Vesmíru. Vlastností těchto sfér je veliká míra zodpovědnosti za vlastní tvoření/stvoření. Vytváří vnitřní vláknitou strukturu, která prosakuje napříč vnitřními částmi vnořeného vesmírného prostoru. Probíhá zde průzkum,[…]

Tvá duše pochází z oblastí, které jsou umístěny velmi vysoko. Proto jsi vyslána na Zemi, abys zde kotvila toto vysokovibrační spektrum vědomí, protože je velmi potřebné v tuto dobu v této oblasti reality. Přislíbila jsi, že se zapojíš do projektu přechodu do vyšších vibrací, a proto jsi se[…]

Je to bytost vysoce postavená, která přináší na Zemi poznání vyšších dimenzí, které je spojené s oblastmi řízení vnitřních aspektů Vesmíru. Je to sféra, kde se rozhoduje, jakým směrem se bude ubírat vývoj Vesmíru. Je to řídící středisko. Vnitřní aspekt Vesmíru. Z tohoto bodu se dále přenášejí informace[…]

Pochází ze sfér, které jsou vzdálené, přesto jsou zde jisté podobnosti. Přichází z oblasti, kde probíhá podobný průběh, podobný vývoj. Přináší si odtud mnoho důležitých schopností. Přináší si prostředky pro to, aby dokázala přinést svou esenci přináležící původu. Přináší si vlastnosti, které jí propojují s jejím domovem. Přichází z oblastí, kde[…]

Je to bytost hvězdného původu, která přišla na Zemi proto, aby zde tvořila sítě vnitřních struktur, které vytvoří základ pro vnoření jistých realit. Je to bytost, která se podílí na vytváření plošných pozemských struktur, které jsou umisťovány přímo na povrchu Země za účelem vnoření vyšších aspektů bytí do[…]

Je to bytost, která přichází ze sfér, které jsou velmi vysoce umístěny. Jsou to sféry světla, v nichž se vytváří různé aspekty a fragmenty skutečností, které jsou potom aplikovány do nižších vrstev vědomí, a to tím způsobem, že jsou vkládány na již existující vrstvy, které jsou zde instalovány. Proto[…]

Tato bytost je propojena s vílí říší jemnohmotných sfér, které obývají oblasti Vesmíru, které jsou mimořádně půvabné. Jsou to sféry světla, které nesou jemné kvality okřídlených bytostí, které dokáží vířit energii lásky takovým způsobem, že se prolévá skrze závoj této sféry bytí. Je to okřídlená hvězdná jemná bytost, jejíž[…]

Je to bytost, která pochází z oblasti, kde vznikají a zanikají formy života tak, že se tvoří na úrovni hvězdné úrovně matrice pro životaschopné formy života na to, aby byly dopraveny/distribuovány/přesídleny/umístěny do míst, kde je vhodné podhoubí pro jejich život. Tedy, vznikají tam životaschopné formy, které jsou poté distribuovány[…]

Je to bytost, která přišla ze sfér světla, aby posílila kvalitu svého vyzařování zde na planetě tím, že se vystaví podmínkám, které budou výzvou na to, aby dokázala lépe uchopit svou světelnou vibraci, s kterou byla inkarnována. Je to bytost, kterou velmi dobře známe a ona zná nás. Jsme[…]

Je to bytost, která vznikla ve sféře jemných vibrací, které pobývají ve sférách jemnohmotných bytostí, které tvoří svými vlákny jemné struktury podobné vláknům pavučiny, které se propisují skrze vrstvy vědomí do nižších vrstev na to, aby byly aktivovány a následně se propisovaly do struktur, které jsou nosné. Tedy,[…]

Tato bytost pochází z jemných sfér, kde jsou bytosti přírodních říší, jemných struktur, éterických vlastností, které víří svou energii do prostoru tak, aby jím prostupovaly, a tím ho vylaďovaly na vyšší úroveň vědomí. Jsou to sféry, kde se pečuje, léčí, hojí, prozařuje, poskytuje péče, kde se zahlazují trhliny, kde[…]

Je to bytost, která je přímo spojená se sluneční energií, bytost zářivého původu, solární původ. Je to duše, která přináší hluboké poznání skutečnosti, které nabyla díky mnoha předchozím zkušenostem. Je to bytost přicházející z hvězdného systému, který je propojen s hvězdokupou, která je velmi vzdálená. Je to sféra, kde se[…]

Je to bytost, která přichází z oblasti Vesmíru, kde jsou bytosti vyššího řádu, které rozsévají energii lehkosti, energii vzdušnosti, proudění, odlehčení, zpřístupnění, jako by uklízely prostor, v němž se nachází. Je to bytost, kterou lze charakterizovat jako hvězdnou duši pocházející ze sfér, které jsou propojené s říší andělskou. Je to bytost,[…]

Rádi bychom mu předali informace, které se týkají jeho mise tady na Zemi. Je to duše, která je velice stará, zkušená a velice hutná z našeho pohledu vyšších dimenzí, odkud se nyní díváme. Přišel z velmi vzdálených míst galaxie, aby napomohl místním bytostem projít touto zatěžkávací zkouškou tím, že tvoří[…]

Je to bytost, kterou můžeme popsat jako velmi vyvinutou, ačkoliv se zatím na Zemi mnohokrát neinkarnovala. Je to bytost, která přináleží do sfér, které jsou svým účelem specifické, které se orientují na vytváření struktur pro odpovídající sféry prožívání. Je to tedy oblast Vesmíru, kde se tvoří vstupní otisky,[…]

Je to bytost, která řídí určité fragmenty, aby se byly schopny spolupodílet na celku. Je to tedy řídící bytost, která určuje, jakým směrem bude pokračovat vývoj některých aspektů stvoření. Je to vůdčí duše, pro kterou je výzvou, aby sestoupila do nižších dimenzí, kde není možné určovat tak veliký[…]

Je to bytost, která se inkarnovala z velmi vysokých sfér proto, aby přinášela světelnou léčbu do míst, která jsou zanešena entitami, útvary, energií, která zatěžuje, znesnadňuje, blokuje, odebírá sílu. Tvoří světelné portály, díky kterým se tyto energie postupně uvolňují a přechází do míst, do nichž náleží. Je to[…]

Je to bytost, která přichází z oblastí Vesmíru, které přísluší centrálnímu sektoru. Jedná se o oblast, jíž je velmi těžké zařadit, přesto ji můžeme nějakým způsobem popsat. Je to sféra, v níž vzniká energetický blueprint, který se následně propisuje do dimenzí nižších řádů a tím vytváří struktury a[…]