Hvězdný původ #11


Je to bytost, která pochází z oblasti, kde vznikají a zanikají formy života tak, že se tvoří na úrovni hvězdné úrovně matrice pro životaschopné formy života na to, aby byly dopraveny/distribuovány/přesídleny/umístěny do míst, kde je vhodné podhoubí pro jejich život. Tedy, vznikají tam životaschopné formy, které jsou poté distribuovány jinam. Tato bytost tedy tvoří život na vysokých úrovních bytí, kde se spolutvoří v určitých celcích, aby bylo možné dosáhnout komplexnější formy života. Je to sféra, v níž vznikají bytosti vysokovibračního aspektu bytí, které spoluvytváří živoucí organismy, které jsou poté posílány jinam. Tato funkce by se dala popsat jako tvůrkyně života. Přitom ale vznik těchto forem řídí vyšší sféry. Tedy, samotná tvorba podléhá zadání z vyšších sfér vědomí. Tedy, tvoření není samoúčelné. Je dáno shora.

Tato vysokovibrační tvůrkyně života poskytuje určitým bytostem potenciál tvorby živých struktur bytí proto, aby byly dále přenášeny do míst, kde je vhodné prostředí k usídlení. Tedy, předává tyto živoucí jednotky dalším. Je to tedy zprostředkovatelka mezi tvořivým aspektem bytí, který tyto formy vytváří a pomocníky, kteří si je převezmou. Tvoří mikrotunel mezi dimenzemi.

Je to pečující, ochranná, mateřská, laskavá, hvězdná a zářivá bytost. Její prapůvod je od Země velmi vzdálen. Tvořivý potenciál zrození nových forem přináší skrze samu sebe do nižších realit a tím se podílí na jeho obrodě. Tvoří výživu, která vytváří podhoubí životu samotnému/životu takovému.

Vlastností této bytosti je životaschopnost/výživa/živoucí pole/životní prostor. Vytváří jemněhmotné pole, v němž vzniká úrodné prostředí pro uchycení životních forem. Tato schopnost přináší mnohé, protože zde vzniká pole možností. Tato esence dokáže prostoupit i skrze matérii. Díky tomu zavlažuje, zprůchodňuje, otvírá, vyživuje, prozařuje, pročišťuje, odemyká prostor, který je následně spolu s dalšími probuzen, prozářen, oživen. Vznikne zde prostor, v němž život sám může ožít. Je to kapsle, do níž je možné nalít čistou esenci stvoření. Je to jako by tvořila zárodek samotného života v určitém časoprostoru. Proto vytváří vícečetné body, v nichž potom prozařuje a vytváří podhoubí k životu. Tato kapsle je následně zaplněna dalšími bytostmi živoucími formami, které sem mohou být umístěny. Je to způsob, jímž jsou osidlovány prostory ve Vesmíru, kde zatím není živoucí sféra bytí. Tedy, vzniká tam prostor, z něhož je možné rozšířit osídlení živoucími formami bytí do větších oblastí. Takto jsou osidlovány neživoucí sféry, kde zatím neproudí životní síla.

Bytosti, které poté pečují o tyto zárodky života, se spolupodílí na jeho rozšíření. Vlastností těchto životních forem bytí je čistota, jemnost, pružnost, průchodnost, průzračnost. Je to těkavá forma čistého proudu života. Tyto sféry jsou tříděny a rozprostřeny napříč celým stvořením, proto je velmi důležité pečovat o každou kapsli zasazeného života jednotlivě. Tyto zárodky života pak následně mohou vyklíčit do svého plného potenciálu. Péče o ně je však vysoce důležitá. Takový jemný prostor životní energie se musí střežit, aby měl dostatek času pro svůj nerušený růst. V těchto životních zárodcích pak může vyrůst velmi sofistikovaný systém prorůstající mnoha vrstvami. Každá jednotlivá kapsle nese unikátní otisk svého tvůrce, proto je označena jistou zdrojovou signaturou. V tomto je každá taková zárodečná kapsle unikátní.

Přijala Ania dne 30.11.2021

Vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *